Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat. 


Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg -, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az Asklepios Trade Kft. 2030 Érd Mester u. 14.  Cg. 13-09-129205), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a  www.drpaputlaszlo.com weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek, továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.

A könnyebb érthetőség és a teljes körű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen keresztül

Teljes szöveg

Rövidített változat

A weboldalt üzemeltető Asklepios KFT, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel. 

Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Asklepios KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-129205

Székhely: 2030 Érd Mester u. 14.

Adószám: 14785504-2-13

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Asklepios KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-129205

Székhely: 2030 Érd Mester u. 14.

Adószám: 14785504-2-13

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhely szolgáltatót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhely szolgáltató) vesz igénybe, ezen 

Társaságunk tárhely szolgáltatóként adat-feldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhely szolgáltató) vesz igénybe a weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:

Tárhely szolgáltató:

Név: Webaradicsom Media Group Kft
Székhely: 1027 Budapest Bem József u. 9.

adatai, elérhetőségei:

E-mail: iEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 445 22 55

Weboldal: https://www.webparadicsom.hu

Tárhely szolgáltató:

Név: Webaradicsom Media Group Kft
Székhely: 1027 Budapest Bem József u. 9.

adatai, elérhetőségei:

E-mail: iEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 1 445 22 55

Weboldal: https://www.webparadicsom.hu

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

 

1.) A kezelt személyes adatok köre:

 

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.

A kezelt adatok fajtái: érdeklődő neve  e-mailcíme 

Az „Időpont igénylés” felületen a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.  

Az „Időpont igénylés” felületen a fenti adatok megadásával Ön az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul. 

2.) A fenti adatok célja:

 

Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében.

Az Öntől kért adatok célja, hogy Önnel a kapcsolatot fel tudjuk venni, az Ön igényeinek megfelelően tájékoztatást tudjunk adni.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

 

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

4.) Az adatkezelés ideje:

 

A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság a jogszabályoknak megfelelően tárolja.

Az Önre vonatkozó adatokat a jogszabályoknak megfelelően tároljuk. 

5.) Az érintett jogai

 

a) Tájékoztatás kérése

 

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

 

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére.

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

 

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését, Társaságunk az Ön törlési kérelmének eleget tesz.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak zárolását, Társaságunk az Ön zárolási kérelmének eleget tesz.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az Ön adatait jogos érdek érvényesítése miatt kezeljük, úgy mérlegeljük kérelmének teljesítését.

e) Szolgáltató eljárása

 

Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén: 

 

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) A kapcsolat felvételi adatok kezelése

 

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhely szolgáltató szerverén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat a kapcsolatfelvételhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltató szerverén tároljuk és mindent megteszünk ezen információk biztonsága érdekében.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:

- Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából az illetékes hatóságnak.

Az Ön adatait kizárólag az alábbi esetben adjuk át harmadik személynek:

-         Panasz bejelentése esetén a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából az illetékes hatóságnak.

- Abban az esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

Felhasználó a Időpont igénylés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

Ön a Időpont igénylés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését és  továbbítását is tudomásul veszi, és ahhoz hozzájárul.

II. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

Tájékoztatás a Portál látogatásával létrejövő sütikről

A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el. 

Milyen információkat gyűjtünk a Portál használatával összefüggésben?

 

A Portálra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Portállal összefüggésben.

A cookie-k nagyon fontos szerepet töltenek be, mert nélkülük az Internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A cookie, vagy ismertebb nevén a "süti" egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el az Ön böngészőjébe. Ezek a cookie-k az Ön számítógépén, az Ön böngészőjében tárolódnak, melyeket a böngészője beállításai között bármikor törölhet. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Portál használata során generálódnak és, amelyeket a Portálon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Portálra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Portálon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja.

Az Adatkezelő a Portállal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Portálon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Portál látogatottságát és a Portálon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Portálján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak, azaz remarketing tevékenységet folytatnak.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az általuk meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Portál tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Portált megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Portál látogatási adatok nyomon követése, és a Portál használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Portál funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Portál teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Portál használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

Lehetőség a a cookie-k kikapcsolására

 

Ön a megfelelő beállítások kiválasztásával letilthatja böngészőjében a cookie-k használatát, ám ebben az esetben megtörténhet, hogy nem tudja a Portál valamennyi funkcióját igénybe venni. Ilyen esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

Ön a megfelelő beállítások kiválasztásával letilthatja böngészőjében a cookie-k használatát, ám ebben az esetben megtörténhet, hogy nem tudja a Portál valamennyi funkcióját igénybe venni.

III. Jogorvoslat

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében: 

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

IV. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.

 

Társaságunk, adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vette:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR)

  1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Info tv.”),

  2. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

  3. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 

  4. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit,

a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Hatályos: 2018.05.25-tól visszavonásig és/vagy módosításáig.